Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Pojištění profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení

Pojištění profesní odpovědnosti zdravotnických zařízení

Server www.opojisteni.cz přináší rozhovor s Ing. Danou Pluchovou, specialistkou na pojištění odpovědnosti OK GROUP, a to na téma pojištění profesní odpovědnosti soukromých i státních zdravotnických zařízení. Celý článek si můžete přečíst níže.

Pojištění profesní odpovědnosti nemocnic je komplikovanou oblastí nejen pro český, ale celosvětový pojistný trh. Naprostá většina pojistitelů i zajistitelů, řadí toto pojištění k nejrizikovějším druhům pojištění ze všech a proto je tak nákladné.

Jedním z faktorů, který zvýšil obavu pojistitelů z tohoto druhu pojištění, bylo zavedení NOZ zákona č. 89/2012 Sb. a změn v metodice (Metodika Nejvyššího soudu) odškodňování nemajetkové újmy na zdraví a životě (zejména bolestného a ztížení společenského uplatnění). Řada pojistitelů má již také četné zkušenosti s odškodňováním těchto událostí, tj. s rozsahem a výší vyplacených částek, které se u závažných pochybení mohou pohybovat i v řádech milionů korun a tomu přizpůsobují také výši pojistného. Zeptali jsme se Ing. Dany Pluchové, specialistky na pojištění odpovědnosti ze společnosti OK GROUP na podrobnosti k tomuto produktu.

Je pojištění odpovědnosti nemocnic dané zákonem?

Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb, tedy nejen nemocnic, ale i ambulantních zařízení, poliklinik, apod., je povinně smluvním pojištění. Povinnost sjednání pojištění je daná zákonem. Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného poskytovatele zdravotních služeb nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu na jmění za předpokladu, že byla způsobena jinému poskytováním zdravotních služeb.

Rozdílem mezi povinně smluvním pojištěním, tj. povinností sjednat pojištění, oproti zákonnému pojištění je možnost zdravotnického zařízení ve výběru pojistitele. V tomto případě klientům na základě jejich potřeb vybíráme a doporučujeme nejvhodnějšího pojistitele.

Nemocnicím a všem zdravotním zařízením doporučujeme sjednat také dobrovolné smluvní pojištění, tj. obecnou odpovědnost a výrobkovou odpovědnost, tedy odpovědnost za škody způsobené vadným výrobkem. V neposlední řadě v souvislosti s NOZ zákonem č. 89/2012 Sb. a ZOK zákonem č. 90/2012 Sb. doporučujeme sjednat pojištění odpovědnosti členů statutárních a dozorčích orgánů nemocnic.

Jak se v současné době staví nemocnice k pojištění odpovědnosti?

Lze říci, že si nejenom nemocnice, ale všichni poskytovatelé zdravotních služeb uvědomují riziko související s jejich povoláním, činností. V rámci své lékařské praxe i nejvyšší lékařská kapacita může udělat chybu a tím pacienta významně poškodit na zdraví. I s ohledem na změny v NOZ zákona a způsobu odškodňování se částky, které by mohly nemocnice hradit ze svých prostředků, mohou pohybovat v řádech milionů korun. Nemalé částky také zaberou náklady na právní zastoupení. Tyto faktory tak vedou k tomu, že zdravotnická zařízení (zejména lůžková) volí vysoké limity pojistné ochrany, které se pohybují na hranici 20 milionů korun a výše.

Samozřejmě v kontrastu s obavou z obrovských škod, popř. vyšších četností škod během roku (kdy provádí nespočet operativních zákroků apod.), je také vysoká cena pojištění profesní odpovědnosti, která je daná nižší konkurencí a zájmem pojistitelů o tento segment. Věříme, že se nenaplní předpovědi a obavy, že nebude na trhu vůbec nikdo, kdo takové riziko bude chtít pojišťovat. 

Jaká je cena tohoto pojištění?

Stanovit cenu pojištění profesní odpovědnosti nemocnic je komplikované a závisí na vícero faktorech. Kromě již výše zmíněné rizikovosti daného druhu pojištění, která má vliv na konkurenci a ochotu pojistitelů tento druh pojištění nabízet, je důležitým parametrem zejména znalost klienta. Jedná se o škodní historii, frekvenci škod a o obchodní zájem zejména propojištěnost – pojištění majetku, vozidel, atd.

Trendem v této oblasti je značné navýšení pojistného oproti předchozím rokům. K znatelnému nárůstu pojistného došlo zejména od 1. 1. 2014 v návaznosti na NOZ zákon a následnou Metodiku Nejvyššího soudu v souvislosti s navýšením částek náhrady nemajetkové újmy za bolest a ztížení společenského uplatnění. V dnešní době se jedná u menších nemocnic o pojistné v řádu statisíců až milionů a u velkých lůžkových zařízení v řádu desítek milionů korun.

Objektivními parametry pro výpočet pojistného je i počet lékařů a zdravotnického personálu, počet lůžek, počet zdravotních zařízení (např. rentgenů), zvolený limit pojistného plnění, typy připojištění (např. nemajetková újma – ochrana osobnosti, přenos nakažlivých chorob, apod.). Dále výše pojistného závisí na délce retroaktivního data při přechodu mezi pojistiteli.

Je podle vás reálné, aby nemocnice platily navíc ještě pojištění proti kybernetickým rizikům?

Vzhledem k tomu, že v posledních letech nabývá stále více na významu nebezpečí úniku citlivých dat ve společnostech, je pojištění kybernetických rizik v dnešní době nezbytností. Kybernetická rizika se nejvíce týkají společností, které shromažďují a pracují s velkými objemy dat a údajů o svých klientech. Právě mezi takové společnosti patří i nemocnice, zdravotnická zařízení, neboť zde hrozí únik citlivých, osobních údajů pacientů.

Z praxe mohu uvést příklad škody z prostředí nemocnice, kdy došlo k úniku osobních údajů pacienta, a pacient požadoval náhradu:

  • za osobní újmu v souvislosti se znemožněním výkonu povolání z důvodu zveřejnění pacientova zdravotního stavu – žaloba o finanční kompenzaci,
  • dále byla uplatněna pokuta udělená dozorovým orgánem za zveřejnění citlivých informací o pacientovi, celková výše škody činila 4 000 000 Kč.

Toto pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

  • úniku osobních údajů, dat a informací z informačního systému nebo počítače společnosti, ať již náhodného, nebo z nedbalosti,
  • cíleného napadení informačního systému třetími osobami nebo zaměstnanci společnosti za účelem získání přístupu k datům společnosti a způsobení škody.

V těchto případech v podstatě hovoříme o elektronické, počítačové kriminalitě. V případě, že k takové události dojde, může to vést nejen ke ztrátám zisku, ale také k poškození roky budovaného dobrého jména, ke ztrátě důvěry zákazníků a klientů u nemocnic či zdravotních zařízení.

Z výše uvedeného vyplývá, že je důležité, aby si nemocnice, zdravotnická zařízení uvědomily nutnost zajištění tohoto rizika.

Jako makléřská společnost rozhodně tento produkt klientům doporučujeme a dle jejich potřeby umíme ve spolupráci s pojistiteli na míru sjednat. I přesto, že v současnosti na pojistném trhu tento produkt nabízí jen omezený počet pojistitelů, zajistitelů díky již zmíněným rizikům.