Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Risk management a úloha rizikového inženýra v makléřské společnosti

Risk management a úloha rizikového inženýra v makléřské společnosti

Na webových stránkách OPOJISTENI. CZ byl publikován článek risk manažera společnosti OK GROUP Ing. Lukáše Raka, který si můžete přečíst níže.  

Risk management neboli rizikové inženýrství je v současné době obecně uznávanou disciplínou. Ovšem pro tuto disciplínu neexistuje jednotná definice. Nejvýstižnější výklad poskytuje Švýcarská zajišťovna Swiss Re, a to: „Rizikové inženýrství je systematické využití inženýrských znalostí a zkušeností pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí, majetku a ekonomických zájmů“ . Souhrnně se tedy jedná o prevenci možných škod jakékoli povahy a rozsahu.
 
Definice risk managementu i požadavky na rizikového inženýra jsou v praxi velmi odlišné a na pojistném trhu se vyskytují mnohdy značné rozdíly v úrovni zpracovaných rizikových zpráv.
 
Riziková zpráva by měla být zpracovávána, a to včetně případných doporučení k nápravným opatřením, preventivně ve stanovených časových periodách, vždy před aktualizací pojistné smlouvy, případně při vzniku nové pojistné smlouvy nebo nového rizika. Kvalitně zpracovaná zpráva o riziku je vizitkou makléřské společnosti a vypovídá o jejím profesionálním přístupu. 
 
V našich geografických a klimatických podmínkách je největší možnou škodou, i když ne nejčastější, požár. Právě požární riziko zajímá pojistitele nejvíce. Například Hasičský záchranný sbor České republiky evidoval za rok 2015 celkem 20 232 požárů, s přímými škodami přesahujícími 2 mld. Kč, kdy stále nejčastější příčinou požáru zůstává nedbalost (HZS, 2016).
 
Proto se risk management a úloha rizikového inženýra ubírá především tímto směrem.
 
Hlavní úlohou rizikového specialisty makléře je popis rizika. Popis rizika musí být krátký a výstižný. Zde se projevuje profesní způsobilost a schopnost subjektivního posouzení rizika zpracovatele zprávy. V každém případě by měly být ve zprávě uvedeny body, týkající se požárně bezpečnostních zařízení, a to jak aktivních, tak i pasivních, včetně jejich koordinace. Důležitý je také popis stavebních konstrukcí významných výrobních a skladových objektů, jejich dispoziční členění, blízkost jednotky HZS a další důležité náležitosti. Veškerý popis, uvedený ve zprávě, slouží jako podkladový materiál pro rizikového specialistu pojišťovny, který provádí vyhodnocení rizika, tj. akceptování, nebo zamítnutí přijetí rizika do pojištění. Hodnocení rizika je prováděno na základě vnitřních postupů a metodik, které jsou z pohledu pojišťovny zcela individuální.
 
V některých, obzvláště složitých případech, týkajících se velkých rizik, riziková zpráva makléře nestačí a pojistitel vyžaduje vlastní seznámení se s rizikem (fyzická prohlídka). 
 
Vyjma popisu a hodnocení rizika je další důležitou úlohou risk manažera návrh opatření, vedoucí k eliminaci, resp. minimalizaci rizika. Jedná se o prevenci škod primárně směrem k požárům a výbuchům.
 
Cílené prohlídky za účelem minimalizace rizika lze provádět například v rámci standardních služeb makléřské společnosti, která disponuje oddělením risk managementu. Lze je uplatnit jak u stálých klientů, jako součást profesionálního servisu, tak i u nových klientů především z důvodu vyhodnocení rizik.
 
Výstupem takové prohlídky jsou interní doporučení nápravných opatření pro rizika, která nejsou mnohdy z důvodu „provozní slepoty“ řešena, a to jak ze strany řadových zaměstnanců, tak i ze strany smluvních a interních bezpečnostních a požárních techniků. V praxi se může jednat například o:
 
  • vytváření tzv. požárních mostů mezi objekty, kde hrozí riziko přenesení požáru
  • neodpovídající stav požárních dveří (nefunkční samouzavírač, poškozené zárubně, zajištění dveří proti jejich zavření apod.)
  • neoznačené a nepřístupné hlavní uzávěry medií jak k objektu, tak k technologiím
  • chybějící zajištění prostupů kabelových a jiných rozvodů skrz požárně dělící konstrukce
  • neustanovená a dostatečně neproškolená obsluha elektrické požární signalizace
  • chybějící proudnice v nástěnných hydrantech
  • mnohé další závady, lišící se v návaznosti na konkrétní podmínky na pracovištích
 
Tyto prohlídky mají své plné opodstatnění v odvětvích, ve kterých se z povahy provozu předpokládá možná vysoká škoda, nebo které jsou ke vzniku škody více náchylné. Zpravidla se jedná o velkokapacitní skladování materiálů, zpracování plastů, dřevozpracující a papírenský průmysl, dále chemický, energetický, textilní a oděvní průmysl.
 
Prohlídky rizikových specialistů nepředstavují v žádném případě nutné zlo. Pokud je rizikový inženýr, kromě své profesní způsobilosti, schopen i jisté dávky empatie, realistického nazírání na ekonomická a technická specifika klienta a rovněž také konstruktivního, inženýrského přístupu, který se liší od striktních legislativních požadavků, lze společně po dohodě s klientem dosáhnout velmi pozitivních výsledků. Akceptuje-li klient navrhovaná nápravná opatření, dochází zpravidla ke zlepšení podmínek na pracovištích, uchránění velkých majetkových hodnot a v neposlední řadě k dosažení optimálních sazeb pojistného – což je hlavním posláním risk managementu.