Soubory cookies nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookies. Způsob zpracování cookies můžete změnit v nastaveních internetového prohlížeče.

Přihlášení do interní sekce

Změny v pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Změny v pojištění odpovědnosti silničního dopravce

Změny v pojištění odpovědnosti silničního dopravce v souvislosti s právní úpravou pro přepravní smlouvy ve vnitrostátní silniční dopravě od 1. 1. 2019

V září 2017 byl ve Sbírce zákonů pod č. 304/2017 Sb. vyhlášen zákon ze dne 16. srpna 2017, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Mimo jiné, se tato úprava velmi zásadně dotýká vnitrostátní silniční nákladní dopravy.

Jedna ze zásadních úprav je změna ve výši náhradové povinnosti dopravce z uzavřených přepravních smluv.

Náhradová povinnost do 31. 12. 2018                         

Dle Občanského zákoníku (§ 2567, vnitrostátní přeprava) nahradí dopravce při ztrátě nebo zničení zásilky, cenu, kterou zásilka měla v době, kdy ji převzal.     

Dle čl. 23 Úmluvy CMR, je výše odpovědnosti dopravce max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky při aktuálním kurzu XDR, cca 260 Kč/btto kg.

Náhradová povinnost od 1. 1. 2019

Ve vnitrostátní přepravě je upravena dle znění čl. 23 Úmluvy CMR.

Výjimkou zůstává náhradová povinnost z titulu uplatnění čl. 29 Úmluvy CMR.

§ 9a zák. č. 304/2017 Sb.

Ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)* se použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, k jejímuž provedení se spojilo několik dopravců.

*Vyhláška č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě

 

Článek II, Přechodná ustanovení, bod 5

5. Na přepravní smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se § 9a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

 

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 15 a čl. II bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2019.

„Zákon byl vyhlášen 19. 9. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 104 pod číslem 304/2017 Sb. (CMR)“

 

Příklad porovnání výše náhrady

Náhrada za škodu do 31. 12. 2018

hodnota poškozeného zboží        3 000 000 Kč

btto váha zboží                                   3 369 kg

průměrný kurz XDR                                 31 Kč

výše náhrady                                3 000 000 Kč

Náhrada za škodu od 1. 1. 2019

hodnota poškozeného zboží        3 000 000 Kč

btto váha zboží                                   3 369 kg

průměrný kurz XDR                                 31 Kč

výše náhrady                                   870 000 Kč

 

Z hlediska zajištění plné náhrady za škodu jsou možná a efektivní řešení jak pro dopravce, tak majitele zásilky:

CARGO pojištění (pojištění přepravovaných zásilek) a jeho výhody:

  • pro uplatnění nároku je rozhodující pouze vznik hmotné škody na zboží (odpovědnost za škodu je šetřena až v případě uplatnění regresu vůči viníkovi)
  • škody na zboží jsou hrazeny do plné nárokované výše (podkladem pro odškodnění je fakturovaná cena zboží)
  • pojištění na celé trase přepravy, včetně překladů, tzv. warehouse to warehouse
  • příznivá cena pojištění a nulová spoluúčast
  • rozsah pojištění v režimu ALL RISKS (proti všem nebezpečím)

Čl. 24 Úmluvy CMR smluvně ujednaný mezi odesílatelem a dopravcem

  • pro uplatnění nároku je rozhodující prokazatelné zavinění dopravcem
  • musí být splněna ujednání pro platnost ručení dle příslušného ujednání CMR (uvedení ručení v NL CMR a zaplacení příplatku dopravného)
  • škody na zboží jsou hrazeny do plné nárokované výše (podkladem pro odškodnění je fakturovaná cena zboží)
  • rozsah pojištění pouze v režimu omezené odpovědnosti dle Úmluvy CMR

V souvislosti s legislativní změnou, která se dotýká smluvních vztahů z přepravních smluv mezi odesílatelem a dopravcem a dotýká se tím i Vašich pojistných smluv, rádi poskytneme bližší informace a společně zajistíme „upgrade“ stávajících smluv, případně zajistíme alternativní typ pojištění tak, aby nároky ze škod byly řešeny efektivně pro obě smluvní strany přepravy.