Pomoc v oblasti legislativy

Pojišťovnictví jako obor provází v posledních letech neustálé změny, a to zejména v legislativní oblasti.

Tyto změny mají obvykle významný dopad na činnost samostatných zprostředkovatelů, a to především v implementaci požadavků kontrolních a jiných státních institucí do pojišťovací praxe.

 

Pro jednotlivce to přináší zvýšené nároky nejen časové a personální, ale v nemalé míře i finanční. Zajistit splnění všech těchto nových standardů tak, aby nebyla ohrožena kvalita poskytovaných služeb a dobré jméno léta budované společnosti, může být v mnoha případech více než komplikované.

Neznalost zákonů však neomlouvá a pokud se zprostředkovatel nedrží, byť nevědomky, aktuálních a legislativně daných pravidel, hrozí nejen odliv klientů, ale i sankce od kontrolního orgánu a nově i od jednotlivých pojistitelů.

 

Všichni členové Partnerské sítě mají možnost využívat konzultací a pomoci interního auditora, a to zejména s nezbytným legislativním rámcem jejich zprostředkovatelské činnosti.

 

 

Které předpisy se především týkají pojišťovnictví?

Zákony

 

Je třeba mít na paměti, že zejména zákony jsou průběžně novelizovány (třeba i několikrát během roku).

 

 • 89/2012 Sb., občanský zákoník - upravuje podmínky pojištění (např. vznik, zánik, pojistné, pojistné plnění atd.), náležitosti pojistné smlouvy, podmínky odpovědnosti za vzniklou újmu apod.
 • 170/2018 Sb., zákon o distribuci pojištění a zajištění – upravuje podmínky zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, odbornou způsobilost, archivační povinnost, záznamy z jednání, sankce apod.
 • Vyhláška ČNB č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění – upravuje podmínky povinné odborné zkoušky
 • 277/2009 Sb., zákon o pojišťovnictví - upravuje podmínky vzniku a provozu pojišťoven, ohlašovací povinnosti, rozlišení jednotlivých druhů pojištění (např. velká pojistná rizika) apod.
 • 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla - upravuje podmínky povinného ručení
 • Vyhláška MF č. 205/1999 Sb., která upravuje výši příspěvku za nepojištěná vozidla do garančního fondu ČKP a územní rozsah zelené karty
 • 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. „AML“) – upravuje podmínky identifikace klienta zejména při zprostředkování rezervotvorného životního pojištění
 • Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. nařízení „GDPR“) – nařizuje základní obecné podmínky ochrany osobních údajů napříč EU
 • 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů – upravuje specifický způsob nakládání s osobními údaji klientů na základě obecných podmínek dle GDPR
 • 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele - pojmenovává jednotlivé způsoby nekalých praktik při jednání s klientem (fyzickou osobou nepodnikající) a stanovuje podmínky a sankce
 • 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek - stanovuje podmínky a další náležitosti při veřejných zakázkách (např. pojištění měst, obcí a krajů vč. jejich příspěvkových organizací)
 • 340/2015 Sb., zákon o registru smluv - stanovuje pravidla zveřejňování smluv (vč. těch pojistných) v příslušném veřejném registru (https://smlouvy.gov.cz/)

 

Dohledová úřední sdělení ČNB a benchmarky

 

 • Dohledový benchmark č.1/2020 – K některým povinnostem pojišťovny a pojistníka při nabízení možnosti stát se pojištěným
 • Dohledový benchmark č. 3/2019 – Odkazy v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách na jiné dokumenty
 • Dohledový benchmark č. 1/2019 – K povinnostem pojišťovny souvisejícím s ukončením smluv rezervotvorného pojištění dožitím
 • Dohledový benchmark č. 4/2018 - K určitosti stanovení rozsahu pojištění včetně výluk z pojištění
 • Úřední sdělení ze dne 19. září 2014 k řízení a kontrole kvality distribuční sítě pojišťovacího zprostředkovatele
 • Úřední sdělení ze dne 21. ledna 2014 k řízení a kontrole kvality činnosti distribuční sítě pojišťovny
 • Úřední sdělení ze dne 27. srpna 2010 k některým povinnostem pojišťovacího zprostředkovatele
 • Úřední sdělení ze dne 7. července 2008 jímž se oznamuje praxe České národní banky k výpisu nebo opisu z evidence Rejstříku trestů

 

Další úřední sdělení jsou archivována na webu ČNB:

 

 

Stanoviska a odpovědi ČNB

 

Jedná se o výklady ČNB k dílčím otázkám vztahujících se k zákonům a předpisům v oblasti pojišťoven, zajišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů.

 

Jde například o stanoviska a odpovědi:

 

 • k výkladu pojmu úpadek v pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře – 12. 6. 2020
 • k výkladu povinností pojistníka podle § 4 zákona o distribuci pojištění a zajištění – 3. 6. 2020
 • k povinnosti poskytnout informační dokument o pojistném produktu (tzv. IPID) u neživotních pojištění nabízených jako doplňková pojištění k životnímu pojištění – 20. 2. 2020
 • k některým ustanovením zákona o distribuci pojištění a zajištění – 30. 9. 2019

 

Další stanoviska a odpovědi ČNB jsou archivována na webu ČNB: